Archiv pro rubriku: Trh – politika

Filtr

Nástup do práce v době sporu o neplatnost výpovědi pro nadbytečnost

V minulých vydáních jsme se věnovali jak problematice výpovědi pro nadbytečnost, tak otázce neplatnosti výpovědi (tedy všech typů výpovědí, respektive všech výpovědních důvodů). V praxi často dochází k výskytu několika právních institutů současně. Vlivem toho se řešení právních sporů stává složitější a méně přehledné pro právní laiky. Jedním takovým sporem...

Kategorie: Trh - politika

Současnost botanických zahrad ČR – II. díl

Botanické zahrady ČR se sdružují v Unii botanických zahrad. Unie koordinuje jejich činnost a současně reprezentuje české zahrady na mezinárodním poli. Rada Unie botanických zahrad již několik let připravuje znění zákona o botanických zahradách, který by byl obdobou zákona o zoologických zahradách.

Kategorie: Trh - politika

Správná formulace a odůvodnění výpovědi – II. díl

V tomto a předchozím vydání jsme se zaměřili na otázku správné formulace výpovědi a jejího odůvodnění. V minulém příspěvku jsme se věnovali formulaci výpovědi se zřetelem k jednotlivým výpovědním důvodům. Tématem aktuálního příspěvku jsou především právní a finanční důsledky nesprávného odůvodnění výpovědi.

Kategorie: Trh - politika

Správná formulace a odůvodnění výpovědi – I. díl

Dát svému zaměstnanci výpověď může být pro zaměstnavatele náročné jak ve smyslu administrativní zátěže, tak i z psychologického hlediska. Není výjimkou, že zaměstnavatel při tom všem opomene splnit formální a obsahové náležitosti výpovědi podle zákoníku práce. To může mít ale pro zaměstnavatele fatální následky, domáhá-li se zaměstnanec u soudu určení...

Kategorie: Trh - politika

Předsmluvní odpovědnost

Každý z nás nejspíše někdy zažil rozpaky nad neuzavřením smlouvy, o které se vedlo jednání. Ať už je za neúspěšný závěr jednání odpovědná kterákoliv strana, představuje to nepříjemnou situaci pro všechny zúčastněné. Ten, kdo s uzavřením smlouvy do poslední chvíle počítal, může být postupem druhé strany dotčen a nejednou bude...

Kategorie: Trh - politika

Riziko zastřeného zprostředkování zaměstnání pro zaměstnavatele

Zvláště v současné době ekonomické konjunktury, která ve spojení s rekordně nízkou nezaměstnaností vede k vysoké poptávce po zaměstnancích, delegují někteří zaměstnavatelé nábor nových zaměstnanců na agentury práce. Toho ale mohou zneužít pseudo-subjekty, které se za agentury práce pouze vydávají, případně se snaží zprostředkování zaměstnání nějakým způsobem zastřít. Negativní důsledky...

Kategorie: Trh - politika

Vybrané otázky k pracovním dohodám DPČ a DPP – I. díl

Dohody o pracovní činnosti (DPČ) a dohody o provedení práce (DPP) jsou hojně využívaným právním nástrojem pro sjednání příležitostných výdělků (tzv. brigád). Přesto (anebo snad právě proto) panují o těchto dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr ve společnosti nepřesné představy. Nejasnosti se týkají především úpravy pracovní doby a dále...

Kategorie: Trh - politika

Služební vozidlo pro soukromé účely – I. díl

Právní úprava povinností zaměstnance při užívání služebního vozidla je velmi kusá, když ustanovení § 301 písm. d) zákoníku práce stanoví, že zaměstnanci jsou povinni řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy...

Kategorie: Trh - politika

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením byla vždy citlivým, přesto významným tématem. V zájmu společnosti je začlenit osoby se zdravotním postižením do pracovního života a umožnit jim tak překonat nepříznivou životní situaci a předcházet jejich existenční nouzi. Z toho důvodu stát organizuje pro tyto osoby rekvalifikační kurzy, poskytuje zaměstnavatelům dotace...

Kategorie: Trh - politika