Archiv pro rubriku: Trh – politika

Filtr

Judikaturní rozšíření pravidel pro reklamaci zboží

Nejvyšší soud se ve svém rozsudku ze dne 22. 3. 2017, sp. zn. 33 Cdo 2694/2016, věnoval otázce předání zboží spotřebitelem k reklamaci. Z rozsudku vyplývá, že třebaže spotřebitel má předat zboží prodávajícímu k posouzení, mohou se domluvit i na jiném postupu předání zboží. Pokud by navíc předání zboží činilo...

Kategorie: Trh - politika

Registrace odrůd a ochrana práv k odrůdám

Registrace odrůd a ochrana práv k odrůdám nejsou nové pojmy a základní procesy s nimi spojené jsou zemědělské veřejnosti všeobecně známy. Nicméně stále se setkáváme, především u uživatelů odrůd zeleninových, okrasných a ovocných druhů, s nepochopením, či nesprávným výkladem zákonných práv a povinností souvisejících s registrací odrůd a ochranou práv...

Kategorie: Trh - politika

Nároky zaměstnanců při pracovní cestě

Pracovní cestou je vyslání zaměstnance k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Záleží tedy na tom, jak přesně je v pracovní smlouvě vymezeno místo výkonu práce. Může jím být budova, v níž sídlí zaměstnavatel, nebo celá obec, kraj, případně i území celé republiky. Vyslání na pracovní cestu je vždy...

Kategorie: Trh - politika

Změna výše mzdy

Úvodem se sluší připomenout rozdíl mezi pojmy mzda a plat, které bývají v praxi často zaměňovány. Jak mzda, tak plat jsou peněžitým plněním, které zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci za práci. Rozdílem je však to, že plat vyplácí pouze určitá skupina zaměstnavatelů, a to stát, územní samosprávný celek, státní fond, některé z...

Kategorie: Trh - politika

Výpověď pro nadbytečnost

Mnoho podnikatelů se v dnešní době potýká s nutností přizpůsobit obor své činnosti technickým a dalším požadavkům moderní společnosti. S tím jde ruku v ruce i propouštění zaměstnanců, kteří se v důsledku těchto změn stanou pro podnikatele nadbytečnými. Vzhledem k tomu, že otázka skončení pracovního poměru je vždy citlivá jak...

Kategorie: Trh - politika

Smlouva o smlouvě budoucí

Pod poměrně složitým názvem se skrývá právní institut, který je v praxi hojně využívaný. Smlouva o smlouvě budoucí umožňuje například řešit situaci, kdy zájemce o koupi bytu ještě nemá dostatek finančních prostředků pro uskutečnění obchodu, avšak chce si zajistit právo po shromáždění peněz byt koupit. Skutečnost, že tato problematika dostála...

Kategorie: Trh - politika

Agenturní zaměstnávání

Agenturní zaměstnávání je od svého zavedení stále atraktivní, jelikož nabízí na českém trhu práce jednu z mála forem flexibilního zaměstnávání. Sjednávání, řízení a především rozvazování pracovních poměrů kmenových zaměstnanců podle současných pravidel uvedených v zákoníku práce se totiž z pohledu zaměstnavatelů rozhodně za flexibilní označit nedá.

Kategorie: Trh - politika

Smluvní pokuta

Nejen podnikatelé, ale i ostatní osoby přicházejí do styku se smluvními pokutami. Mohou na ně narazit při uzavírání kupní smlouvy nebo smlouvy o dodávkách energií a nevyhnou se jim ani ve smlouvě o poskytování internetového připojení či při zřizování bankovního účtu. Smluvní pokuta nezřídka bývá předmětem mnohých sporů, proto se...

Kategorie: Trh - politika

Záruky a reklamace prodaných rostlin

Pokud si zákazník koupí u prodávajícího rostliny, prodávající má odevzdat kupujícímu tyto rostliny v ujednaném množství, jakosti a odrůdě. Není-li ve smlouvě dohodnuto, jak mají být rostliny zabaleny, má je prodávající zabalit podle zvyklostí, případně způsobem potřebným pro jejich uchování a ochranu. Stejným způsobem má prodávající opatřit rostliny pro případnou...

Kategorie: Trh - politika