Archiv pro rubriku: Vinohradnictví

Filtr

Něco málo z historie rozinek a bezsemenných odrůd

Bezsemenné odrůdy na výrobu rozinek se dříve nevyskytovaly tak hojně, jako je tomu v dnešní době, alespoň co se zahrádkářského sortimentu týče. De facto se rozinky vyráběly hlavně z odrůd se samičími květy, které proprchávaly a tvořily jen málo malých semen nebo vůbec žádná. Prvními dováženými rozinkami na naše území...

Kategorie: Vinohradnictví

Zvedače letorostů ve vinohradnictví

Z pohledu pěstování révy vinné sehrávají tzv. zelené práce významnou roli. Toto společné označení zahrnuje řadu pracovních operací, která se s ohledem na růstovou fázi révy vinné provádějí v průběhu vegetace. Jedná se zejména o čištění kmínků, zvedání letorostů a jejich zavádění do dvojdrátí opěrné konstrukce, zakracování zálistků a letorostů...

Kategorie: Vinohradnictví

Využití moderních sítí k ochraně zdravotního stavu hroznů

Využití sítí k ochraně hroznů před ptactvem vskutku není nic nového pod sluncem, ale využití sítí navíc i proti hmyzu se přímo nabízí. Biologická ochrana proti hmyzím škůdcům začíná být také docela aktuálním tématem, neboť jich přibývá, a někteří z nich mohou nejenom poškozovat révu, ale i přenášet další choroby, např. fytoplazmy....

Kategorie: Vinohradnictví

Postupy proti chřadnutí a odumírání révy přímo z vinice

Ochrana proti chorobě ESCA je založená především na prevenci a měla by vycházet z agrotechnických postupů ve vinici. Z toho pohledu je velmi důležité pozorovat postup rozvoje ESCA a jednotlivých příznaků. Tato pozorování a nové informace z výzkumu mohou poskytnout inspiraci pro možnosti preventivních zásahů. Chtěl bych proto prezentovat výsledky probíhajících výzkumu, který...

Kategorie: Ochrana rostlin, Vinohradnictví

Sto let výzkumné stanice vinařské

Dne 28. listopadu 2019 si Výzkumná stanice vinařská v Karlštejně připomněla 100. výročí založení. Toto strohé konstatování pro stanici tak významné události však shrnuje řadu důležitých akcí, které oslavám předcházely. Pojďme si je proto připomenout tak, jak šly za sebou, aby slavnostně vyvrcholily 29. listopadu 2019 odbornou konferencí a výstavou vín...

Kategorie: Vinohradnictví

Pěstované odrůdy révy na přelomu 19. a 20. století

Studie popisuje hlavní odrůdy ovlivňující výrobu vína té doby, stále se vyskytovaly tzv. plodné Šreky, ale smíšeným výsadbám začaly dominovat odrůdy jakostnější s vyšším obsahem cukru v hroznech, v podstatě soudobé odrůdy. Tyto odrůdy začínají převládat, dobře se spolu scelují (vznikají vyhlášená známková vína), začínají se prosazovat odrůdové vinice. Studie...

Kategorie: Vinohradnictví

Historie pěstovaných odrůd révy na našem území

Studie nastiňuje vývoj odrůdové skladby na našem území v letech od 16. po 19. století. Chronologicky od prvních písemných zdrojů uvádí všechny zmínky o tehdy pěstovaných odrůdách révy. Z textu je jasně patrný rozdíl v odrůdové skladbě vinic českých a moravských. Zachycen je i jasně se měnící trend, kdy z...

Kategorie: Vinohradnictví

Organické hnojení jako základ výživy révy vinné

Výživa révy vinné byla v minulosti výrazně založená na využívání minerálních hnojiv. Stále častěji se vyskytující periody sucha však výrazně omezují pohyb živin v půdě a příjem kořenovým systémem. Extrémní je tato situace zejména u dusíkatých minerálních hnojiv. Réva vinná potom často přijímá dusík v době, kdy ho vlastně vůbec...

Kategorie: Vinohradnictví, Výživa

Výživa jabloní a révy vinné

Výživa ovocných plodin je úzce spjatá s pravidelnou aplikací organické hmoty do půdy. Organická hmota totiž příznivě ovlivňuje veškeré vlastnosti půdy, zejména sorpční schopnost, tvorbu strukturních agregátů, vzdušný a tepelný režim, využitelnost živin, mikrobiální aktivitu a další. Umožňuje také vázat živiny v půdě a omezit jejich ztráty vyplavováním. Přísun organického...

Kategorie: Ovocnářství, Vinohradnictví, Výživa