Tvorba právních předpisů v EU

Po začlenění kandidátských států do EU se podstatně změní legislativní postupy v těchto státech. Zemědělci a zahradníci budou i nadále podávat svoje návrhy a připomínky k různým regulativním opatřením prostřednictvím svých zájmových organizací příslušným národním ministerstvům zemědělství, ale v mnoha případech se o těchto návrzích a připomínkách bude rozhodovat v Bruselu. Zástupci ministerstev členských států budou v Bruselu pouze navrhovat, jednat, lobovat, dohadovat kompromisní řešení a hlasovat.

Zákonodárnými orgány Evropské unie jsou Rada ministrů a Komise. K návrhům právních předpisů Rady a Komise vyjadřují svoje názory Evropský parlament, výbory a pracovní skupiny Rady a výbory Komise. Prostřednictvím těchto orgánů se jednotlivé členské státy podílejí na tvorbě právních předpisů EU, v případě Evropského parlamentu převážně politicky, v případě výborů a pracovních skupin Rady a výborů Komise převážně odborně. Smlouva o EU ukládá Radě a Komisi projednávat návrhy některých druhů právních předpisů také s Hospodářským a sociálním výborem, případně též s Výborem regionů.
Výbory a pracovní skupiny Rady
V EU aktivně pracuje 210 výborů a pracovních skupin Rady ministrů. Pro zahradnické sektory mají největší význam následující pracovní skupiny:
* Pracovní skupina pro ovoce a zeleninu, se čtyřmi pracovními podskupinami pro banány, pro čerstvé ovoce a zeleninu, pro zpracované ovoce a zeleninu a pro brambory.
* Pracovní skupina pro víno a alkohol, se šesti pracovními podskupinami pro víno, pro aromatizovaná vína, pro lihoviny, pro alkohol, pro vinný ocet a pro práci v Mezinárodní organizaci pro révu a víno.
* Pracovní skupina pro květiny.
Svůj význam mají také některé další průřezové výbory a pracovní skupiny Rady. Řešení složitějších politických problémů se postupuje Výboru pro zemědělství. Nejdůležitější a zcela zásadní problémy řeší samotní ministři zemědělství členských zemí. Ministři se dohadují často velmi tvrdě. Jestliže jsou však záležitosti dobře předjednány, pak hlasování o kompromisních řešeních nejsou žádným problémem.
Výbory Komise
Počet aktivně pracujících výborů Komise je odhadován na 267, z toho 61 výborů se zabývá problematikou zemědělství, venkova a zemědělského výzkumu.
Rozhodnutí Rady 1999/468/ES rozeznává výbory poradní, řídící a regulující. Pro zahradnické sektory mají největší význam následující řídící výbory:
* Řídící výbor pro čerstvé ovoce a zeleninu.
* Řídící výbor pro banány.
* Řídící výbor pro zpracované ovoce a zeleninu.
* Řídící výbor pro víno.
* Řídící výbor pro živé rostliny a květinářské výrobky.
Pro zahradnictví je také významný Sociálně-ekonomický poradní výbor pro ovoce, zeleninu a květiny se třemi stálými pracovními skupinami pro čerstvé ovoce a zeleninu, pro zpracované ovoce a zeleninu i pro řezané květiny a okrasné rostliny. Svůj význam pro rozvoj zahradnictví mají také různé průřezové výbory Komise. Pracovní postupy jednotlivých výborů byly všeobecně kodifikovány v roce 1987 rozhodnutím Rady 1999/468/ES. Každé klíčové nařízení Rady, které ustavuje příslušnou Společnou organizaci trhu (SOT), ustavuje současně i řídící výbor pro tuto SOT a stanoví detailně pracovní postup závazný pro tento řídící výbor.
Práce ve výborech a pracovních skupinách Rady a Komise
Zasedání výborů a pracovních skupin Rady a Komise se konají s různou pravidelností obvykle v zasedacích místnostech domu Justa Lipsia v ulici Rue de la Loi 175 v Bruselu, ve kterém se může odbývat až 13 zasedání současně.
Členské státy na tato zasedání vysílají své odborníky, z nichž dvěma hradí cestovné EU. Některé státy vysílají do příslušných pracovních skupin Rady a řídících výborů Komise stejné odborníky. Má to svou logiku a výhodu stejné politické linie v obou procesních týmech.
Ve výborech a pracovních skupinách Rady a ve výborech Komise rozhoduje při hlasování tzv. kvalifikovaná většina. Celkový počet hlasů je 87, přičemž jednotlivé členské země mají různý počet hlasů: Francie, Itálie, Německo a Spojené království po 10, Španělsko osmi, Belgie, Nizozemsko, Portugalsko a Řecko po pěti, Rakousko a Švédsko po čtyřech, Dánsko, Finsko a Irsko po třech, Lucembursko dva. Názor pracovní skupiny nebo výboru se pokládá za souhlasný pokud projednávané opatření získalo 62 a více hlasů a za nesouhlasný, pokud 62 a více hlasů bylo proti. Pokud při hlasování bylo méně než 62 hlasů pro i proti, pak příslušná pracovní skupina nebo výbor k projednávanému problému nezaujaly stanovisko.
Až dosud se při všech jednáních ve výše zmíněných organizacích EU překládaly projevy a diskuse delegátů do řečí všech zúčastněných členských států. Po dalším rozšíření EU již to zřejmě nebude možné. Je proto třeba, aby kandidátské země již nyní věnovaly maximální pozornost výchově mladých pracovníků, kteří jsou nejenom dobrými odborníky, ale kteří jsou též schopni komunikovat v angličtině, francouzštině a němčině, což jsou budoucí jednací jazyky EU. Pravidelné jazykové kurzy jsou nutné. Nebudeme-li umět komunikovat, nebudeme moci vyjednávat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *