Zahradnické disciplíny na ČZU v Praze

První věcně ucelená vysokoškolská výuka zahradnictví v České republice byla zahájena ihned po skončení druhé světové války v roce 1945 na tehdejším Českém vysokém učení technickém – Vysoké škole zemědělského a lesního inženýrství v Praze na úrovni specializovaného ovocnicko-zahradnického směru. Rozhodlo se tak s vědomím, že zahradnictví v celé své šíři bylo chápáno jako jedno z národohospodářsky nejvýznamnějších zemědělských odvětví.

S ohledem na to byla věnována maximální pozornost výběru pedagogů, jimiž byli hlavní představitelé tehdejšího zahradnického výzkumu. Ovocnictví a vinařství vyučoval Ing. Dr. Karel Kamenický, přednosta Výzkumného ústavu ovocnicko-vinařského v Praze-Dejvicích, zelinářství Doc. Ing. Dr. František Landovský, vedoucí zelinářského oddělení výzkumu v Průhonicích, sadovnictví, dendrologii a květinářství zajišťoval Doc. Ing. Dr. Bohumil Kavka, dlouholetý ředitel Státních výzkumných ústavů zahradnických v Průhonicích (1927-1970), technologii zpracování ovoce a zeleniny Doc. Ing. Dr. Arnold Kác, profesor zemského ústavu pomologického v Praze-Ruzyni. Většina cvičení byla absolvována zejména ve Výzkumných ústavech zahradnických v Průhonicích. Cílem výuky byl v první etapě širší odborný profil zemědělského inženýra se zahradnickou specializací, později pak zřízení samostatné zahradnické fakulty v Praze. V souvislosti s reorganizací vysokoškolské výuky po politických událostech v roce 1948 byla na pražské škole zrušena lesnická fakulta spolu se zahradnickým směrem a zahradnictví se až do roku 1989 vyučovalo prakticky pouze v rozsahu ovocnictví a zelinářství v rámci zemědělského inženýrství.
Po roce 1989 došlo k rehabilitaci těchto opatření tím, že byla obnovena činnost lesnické fakulty a zahradnictví se začalo vyučovat opět na úrovni směru. V rámci těchto nápravných opatření probíhá na současné České zemědělské univerzitě v Praze výuka zahradnických disciplin na úrovni samostatného zahradnického studijního oboru se specializací zaměřenou na ovocnictví, zelinářství, vinařství a vinohradnictví, květinářství, zahradní a krajinářskou tvorbu.
V navrženém studijním programu zahradnické inženýrství se od příštího školního roku 2002 až 2003 počítá již se dvěma obory, a to produkčním a okrasným zahradnictvím, které budou v nejbližší době nově akreditovány. Produkční zahradnictví je orientováno na nosné předměty zahradnického výrobního charakteru, jako je ovocnictví, zelinářství, vinařství, květinářství, školkařství sadovnictví a dendrologie, okrasné zahradnictví pak zahrnuje zejména zahradní a krajinnou architekturu se zaměřením na problematiku systémů sídelní nebo krajinné zeleně, respektive na souběžné studium obou těchto specializací.
Katedra zahradnictví Agronomické fakulty tak v současné době stojí před nelehkým úkolem: zajistit kvalitní výuku širokého spektra zahradnických disciplín.
Kromě klasických předmětů produkčního zahradnictví (uvedených výše) se v oboru okrasné zahradnictví rozvíjejí především sadovnická kompozice, systémy sídelní zeleně, systémy krajinné zeleně, evropská sadovnická tvorba, projektování, zakládání a údržby zeleně, sadovnické kreslení a územní plánování. Vedle této specializace existuje v prvním až třetím ročníku větší škála předmětů, které vytvářejí širší profil a základ absolventů potřebný mimo jiné i pro komplexnost pojetí úkolů při řešení krajiny. Kromě uvedených předmětů se předpokládá, že si student zapisuje další předměty vyučované na třech oborech lesnické fakulty a vytváří si tak podle vlastních představ svůj odborný profil.
Klade to značné nároky na všechny vyučující, od přednášejících až po pedagogy a techniky zajišťující praktická cvičení a semináře, odborné stáže a exkurze.
Zájem o zahradnictví je nevšední. Proto se vychází vstříc i těm, kteří usilují o bakalářské profesní studium. Agronomická fakulta může přijmout na základě výběrového řízení nejvýše 25 až 30 procent ze všech přihlášených uchazečů o toto studium, které je jednak řádné, jednak kombinované (dřívější dálkové).
Absolvent bakalářského profesně zaměřeného studia zahradnictví bude orientován v teoretické i praktické výuce na zvládnutí všech specializací zahradnické výroby. Získá široký přehled o všech zahradnických odvětvích, tržní realizaci zahradnických produktů a zvládne odborné dovednosti během seminářů, cvičení nebo průběžných a semestrálních praxí. Uplatní se ve vedení provozů zahradnických podniků s ovocnářským, zelinářským, květinářským, školkařským nebo podobným zaměřením, při realizaci sadových úprav, event. i ve vedení menšího zahradnického podniku (rodinné farmy). Nepředpokládá se sice pokračování v magisterských studijních programech, prostupnost však bude zajištěna po doplnění studia vybraných předmětů. Výrazné zaměření na zahradnické předměty je již na začátku studia.
Absolvent inženýrského studia oboru produkční zahradnictví bude mít jak teoretické, tak praktické předpoklady pro zvládnutí rozsáhlé činnosti jednotlivých specializací zahradnické výroby. Uplatní se jednak v podnicích zaměřených na produkci ovoce, zeleniny, květin, hroznů, dále při výrobě školkařských výpěstků, jednak v oblasti obchodu a služeb, orgánech kontroly jakosti zahradnických produktů, ve výzkumné sféře, školství apod. Bude připraven vést samostatně podnik se zahradnickým zaměřením v jednotlivých specializacích. Předpokládá se všeobecný přehled o všech odvětvích zahradnictví, ale také zvládnutí dílčích odborných dovednosti v praktické sféře, tj. roubování, očkování, tvarování a řez ovocných nebo okrasných dřevin a révy vinné. Rozsah získaných všeobecných a odborných znalostí dává absolventům předpoklady pro úspěšné založení a vedení samostatného podnikatelského subjektu.
Absolvent inženýrského studia oboru okrasné zahradnictví bude seznámen s významnými druhy okrasných dřevin a květin využitelných pro sadovnické a krajinářské úpravy. Pozná nároky jednotlivých druhů na prostředí, růstové a estetické vlastnosti, s možnostmi uplatnění v sadovnické a krajinářské tvorbě. Budou podány informace o formách sídelní a krajinné zeleně a o jejich vztahu ke konkrétním hospodářským a sociálním potřebám a definovány metodické přístupy při komplexním řešení systémů zeleně. Absolvent získá schopnosti kvalifikovaného posuzování, hodnocení a tvorby sídelní a krajinné zeleně. Bude připraven jak pro oblast podnikatelskou, tak i pro státní službu, a to na úsecích projektování, zakládání a údržby sídelní a krajinné zeleně.
Celkový počet každoročně přijímaných studentů zahradnických směrů v různých formách inženýrského i bakalářského programu se pohybuje okolo 80.
Z pedagogů jsou na katedře dva profesoři, tři docenti a osm odborných asistentů, z nichž někteří zajišťují výuku ve zkráceném pracovním úvazku vedle hlavního pracovního poměru. V doktorandském studijním programu interním nebo externím je v současné době šest absolventů vysokých škol. Pedagogové katedry zahradnictví jsou vedoucími diplomových nebo závěrečných bakalářských prací, kterých je ročně ukončováno 50 až 60.
Vedle vysokých pedagogických úvazků je na katedře zajišťován výzkum, který přináší výraznější finanční prostředky pro fakultu. V současné době probíhá řešení těchto úkolů: Systémy zeleně v sídlech venkovského typu a jejich krajinném prostředí, Stabilizující a omezující faktory tvorby výnosu a jakosti produkce zeleniny a ovoce, Vliv vodního a teplotního stresu na fotosyntetickou akumulaci energie a tvorbu sušiny u rajčat aj.
Je potěšující, že zahradnictví, zejména jeho dynamicky se rozvíjející oblast zahradní tvorby a krajinářství, se ukazuje perspektivním odvětvím zemědělství.
Přejme všem studentům, aby získané poznatky a zkušenosti plně uplatnili v praktickém životě, vyučujícím pak aby našli podporu pro svou práci a všem vzájemně dobrou komunikaci a důvěru v tomto tvůrčím procesu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *