Archiv pro rubriku: Trh – politika

Filtr

Riziko zastřeného zprostředkování zaměstnání pro zaměstnavatele

Zvláště v současné době ekonomické konjunktury, která ve spojení s rekordně nízkou nezaměstnaností vede k vysoké poptávce po zaměstnancích, delegují někteří zaměstnavatelé nábor nových zaměstnanců na agentury práce. Toho ale mohou zneužít pseudo-subjekty, které se za agentury práce pouze vydávají, případně se snaží zprostředkování zaměstnání nějakým způsobem zastřít. Negativní důsledky...

Kategorie: Trh - politika

Vybrané otázky k pracovním dohodám DPČ a DPP – I. díl

Dohody o pracovní činnosti (DPČ) a dohody o provedení práce (DPP) jsou hojně využívaným právním nástrojem pro sjednání příležitostných výdělků (tzv. brigád). Přesto (anebo snad právě proto) panují o těchto dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr ve společnosti nepřesné představy. Nejasnosti se týkají především úpravy pracovní doby a dále...

Kategorie: Trh - politika

Služební vozidlo pro soukromé účely – I. díl

Právní úprava povinností zaměstnance při užívání služebního vozidla je velmi kusá, když ustanovení § 301 písm. d) zákoníku práce stanoví, že zaměstnanci jsou povinni řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy...

Kategorie: Trh - politika

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením byla vždy citlivým, přesto významným tématem. V zájmu společnosti je začlenit osoby se zdravotním postižením do pracovního života a umožnit jim tak překonat nepříznivou životní situaci a předcházet jejich existenční nouzi. Z toho důvodu stát organizuje pro tyto osoby rekvalifikační kurzy, poskytuje zaměstnavatelům dotace...

Kategorie: Trh - politika

Úprava pracovní doby a práva zaměstnance

Podle zákoníku práce je to zaměstnavatel, komu přísluší rozvrhnout pracovní dobu. Zpravidla se tak děje rozdělením pracovní doby do pětidenního pracovního týdne se směnami v maximální délce 12 hodin. Zaměstnavatel je přitom omezen zákonem pouze v tom smyslu, že musí zohlednit vliv pracovní doby na bezpečnost práce a ochranu zdraví...

Kategorie: Trh - politika

Pružná pracovní doba

Pružná pracovní doba vychází vstříc především rodičům pečujícím o malé děti. Díky ní mohou přizpůsobit svou pracovní dobu provozním hodinám mateřské školy. Pružnou pracovní dobu ocení i ti, kteří pečují o blízké osoby z důvodu dlouhodobé nemoci. A pomůže i těm, kteří potřebují v pracovní době diskrétně vyřešit intimní osobní...

Kategorie: Trh - politika

Platební karta v pracovních vztazích – užitečný pomocník, nebo strašák?

Využívání platebních karet v pracovních vztazích je v dnešní době stále obvyklejší. Zaměstnanci mohou jejich prostřednictvím uhradit za zaměstnavatele různé zboží a služby, případně mohou tímto způsobem čerpat některé zaměstnanecké benefity. Zvláště praktické bývá použití platebních karet k úhradě nákladů souvisejících s pracovními cestami.

Kategorie: Trh - politika

Zaměstnávání mladistvých

Úvodem je vhodné vysvětlit samotný pojem mladistvého zaměstnance. Jedná se o osobu mladší 18 let, která je však již způsobilá uzavírat pracovní smlouvu a vykonávat pro jiného závislou práci. České právo zakazuje zaměstnávat osoby mladší 15 let a osoby, které ještě neukončily povinnou školní docházku. Umožňuje ale těmto osobám v...

Kategorie: Trh - politika

Sick days – zdravotní volno

V posledních letech se stalo poskytování tzv. zdravotního nebo indispozičního volna (anglickým názvem sick days) poměrně běžným zaměstnaneckým benefitem ve státní, soukromé, neziskové i akademické sféře. Navzdory tomu, že se během několikaleté praxe ukázaly možné problémy a nevýhody tohoto nástroje (např. využívání sick days jako dovolené navíc), stále převažuje zájem...

Kategorie: Trh - politika