Archiv pro rubriku: Trh – politika

Filtr

Dovoz a vývoz rostlin očima nové legislativy

Světový obchod a čilý cestovní ruch s sebou nesou také negativní důsledky, a to v podobě zavlékání nových chorob a škůdců rostlin na nová území. Tyto škodlivé organismy nezpůsobují jen ekonomické škody, ale ohrožují i zdraví lidí (např. alergie), zvířat, rostlin, a působí škodlivě na životní prostředí (např. invazní druhy,...

Kategorie: Ochrana rostlin, Trh - politika

Souběh způsobů a důvodů skončení pracovního poměru

Způsoby skončení pracovního poměru jsou výpověď, dohoda, okamžité zrušení a zrušení ve zkušební době nebo může pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby nebo zrušením povolení k pobytu, vyhoštěním či zánikem povolení k zaměstnání, případně smrtí zaměstnance. Důvody pro skončení pracovního poměru jsou zákonem přesně stanoveny a patří mezi ně například...

Kategorie: Trh - politika

Zápočet pohledávky zaměstnavatele na náhradu škody vůči zaměstnanci

Podnikatelé se někdy setkávají s tím, že jim jejich zaměstnanci způsobí při výkonu práce škodu. Kromě toho, že se na základě takové události zpravidla naruší vzájemné vztahy, pro podnikatele představuje způsobená škoda zásah do jeho majetkových práv, který mu může udělat „čáru přes rozpočet“. Skutečnost, že odpovědnost zaměstnance za škodu...

Kategorie: Trh - politika

Povinnost prokázat pravost plné moci

Podnikatelé, i ti v oblasti zahradnictví, řeší často situace, kdy různá právní jednání nemohou činit osobně, a proto je vykonávají v zastoupení. Stejně tak s nimi ani jejich obchodní partneři nejednají vždy osobně, ale za pomoci zástupců. Ten, kdo má plnit funkci zástupce, může mít pochopitelné obavy, zda tímto způsobem...

Kategorie: Trh - politika

Současnost botanických zahrad ČR – III. díl

Botanické zahrady plní řadu funkcí. Představují významné plochy zeleně v urbanizované krajině, slouží k rekreaci, vzdělávání a výuce i pro pořádání kulturních akcí. Jejich nejvýznamnější funkcí, kterou plní celosvětově, je ex situ konzervace genofondu především neprodukčních rostlin. Botanické zahrady mají nejrůznější zřizovatele, jsou jimi vysoké školy, obce, samosprávné územní celky,...

Kategorie: Trh - politika

Nástup do práce v době sporu o neplatnost výpovědi pro nadbytečnost

V minulých vydáních jsme se věnovali jak problematice výpovědi pro nadbytečnost, tak otázce neplatnosti výpovědi (tedy všech typů výpovědí, respektive všech výpovědních důvodů). V praxi často dochází k výskytu několika právních institutů současně. Vlivem toho se řešení právních sporů stává složitější a méně přehledné pro právní laiky. Jedním takovým sporem...

Kategorie: Trh - politika

Současnost botanických zahrad ČR – II. díl

Botanické zahrady ČR se sdružují v Unii botanických zahrad. Unie koordinuje jejich činnost a současně reprezentuje české zahrady na mezinárodním poli. Rada Unie botanických zahrad již několik let připravuje znění zákona o botanických zahradách, který by byl obdobou zákona o zoologických zahradách.

Kategorie: Trh - politika

Správná formulace a odůvodnění výpovědi – II. díl

V tomto a předchozím vydání jsme se zaměřili na otázku správné formulace výpovědi a jejího odůvodnění. V minulém příspěvku jsme se věnovali formulaci výpovědi se zřetelem k jednotlivým výpovědním důvodům. Tématem aktuálního příspěvku jsou především právní a finanční důsledky nesprávného odůvodnění výpovědi.

Kategorie: Trh - politika

Správná formulace a odůvodnění výpovědi – I. díl

Dát svému zaměstnanci výpověď může být pro zaměstnavatele náročné jak ve smyslu administrativní zátěže, tak i z psychologického hlediska. Není výjimkou, že zaměstnavatel při tom všem opomene splnit formální a obsahové náležitosti výpovědi podle zákoníku práce. To může mít ale pro zaměstnavatele fatální následky, domáhá-li se zaměstnanec u soudu určení...

Kategorie: Trh - politika