Filtr

Okrasné dřeviny v českém šlechtění – V. díl

Již po páté se setkáváme u seriálu věnovanému českému šlechtění okrasných dřevin. Tentokrát nebude naše vyprávění příliš bohaté co do množství zmíněných rodů, vše ale napravíme množstvím a zajímavostí popsaných kultivarů. Pokračovat budeme ještě ve výčtu druhů a kultivarů jedlí a nově se budeme věnovat jinanům a především velmi četným...

Kategorie: Školkařství

Moderní technika pro školkařskou produkci

Zahradnická produkce se všemi specializacemi prochází změnami v duchu zemědělství 4.0, které mají za účel zvýšit jejich efektivitu. Rychlost proměny se liší podle jednotlivých zemí, regionů i podle velikosti podniků. Důvodů je řada, zejména se jedná o klimatické změny, snižující se dostupnost a zvyšující se náklady na vodu, regulativy a...

Kategorie: Technika pro zahradníky

Využití moderních sítí k ochraně zdravotního stavu hroznů

Využití sítí k ochraně hroznů před ptactvem vskutku není nic nového pod sluncem, ale využití sítí navíc i proti hmyzu se přímo nabízí. Biologická ochrana proti hmyzím škůdcům začíná být také docela aktuálním tématem, neboť jich přibývá, a někteří z nich mohou nejenom poškozovat révu, ale i přenášet další choroby, např. fytoplazmy....

Kategorie: Vinohradnictví

Jubileum zahradníka tělem i duší

Pokora, zájem o zahradnický obor, především krajinářskou architekturu, znalost sortimentu a respekt k časové ose procházející vývojem zeleně. Tak si pamatuji prof. Jiřího Marečka, který byl garantem nejen mojí diplomové práce na České zemědělské univerzitě v Praze. Protože se blíží významné životní jubileum tohoto nestora oboru zahradnictví, kterého si nesmírně...

Kategorie: společenská rubrika

Základní informace k evidenci tržeb

Jak jistě víte, evidence tržeb byla spuštěna dne 1. 12. 2016, a to na základě zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Evidování bylo rozčleněno do několika fází, podle činností, které poplatníci vykonávají. Od té doby došlo k několika změnám, které způsob evidování a náběh jednotlivých fází ovlivnily.

Kategorie: Trh - politika

Rozmach skleníkového zahradnictví v Rusku

Významnou část Evropy stejně jako Asie tvoří Rusko. Země, která je významný importér všeho druhu zahradnických produktů a výpěstků z celého světa. Co se změnilo v zásobování země s těmito artikly po několikaletém trvání euroamerického hospodářského embarga? Americký zahradnický deník pro skleníkovou výrobu Horti Daily News nezapomíná informovat své čtenáře o každém nově...

Kategorie: Zelinářství

Postupy proti chřadnutí a odumírání révy přímo z vinice

Ochrana proti chorobě ESCA je založená především na prevenci a měla by vycházet z agrotechnických postupů ve vinici. Z toho pohledu je velmi důležité pozorovat postup rozvoje ESCA a jednotlivých příznaků. Tato pozorování a nové informace z výzkumu mohou poskytnout inspiraci pro možnosti preventivních zásahů. Chtěl bych proto prezentovat výsledky probíhajících výzkumu, který...

Kategorie: Ochrana rostlin, Vinohradnictví

Severoamerické prérijní trvalky a jejich využití pro záhony z přímého výsevu

Článek předkládá výsledky vybraných taxonů trvalek severoamerických prérií ověřovaných v rámci experimentů zaměřených na hodnocení vhodnosti bylin pro zakládání záhonů z přímého výsevu. Experimenty byly realizovány na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně v letech 2018 až 2019. Kritériem výběru potenciálně vhodných a v experimentu ověřovaných taxonů byla prosperita na suchých a slunných stanovištích. Cílem experimentů...

Kategorie: Květinářství

Výskyt škůdců brukvovité zeleniny v roce 2019

V roce 2019 byl prováděn pravidelný monitoring škůdců brukvovité zeleniny v Polabí. Škodlivost byla podobná roku 2018. Nejvyšší škodlivost byla zaznamenána u molice vlaštovičníkové, dřepčíků rodu Phyllotreta a zápředníčka polního.Sledování výskytu škůdců na pozemku pěstitelem nebo proškolenou osobou stále patří k základním kamenům integrované ochrany. Porovnání výskytu v jednotlivých letech umožní předpovědět riziko poškození...

Kategorie: Ochrana rostlin, Zelinářství