Vírus mozaiky jablone

Vírusové choroby predstavujú aktuálny a vážny problém pre ovocinársku prax. Často sa s nimi stretávame pri hodnotení zdravotného stavu drevín vo verejnej zeleni. Choroby vyvolávajú nápadné farebné zmeny, ktoré upútajú na prvý pohľad.

Možno ich detegovať po vylúčení iných patogénov, fyziologických alebo abiotických faktorov.
Vírus mozaiky jablone – Apple mosaic virus (ApMV) sme pozorovali na asi 15ročných jabloniach, kde sa prejavil len na niektorých konároch a ružiciach listov v rôznych častiach koruny stromu. Listy pokrývali žlté, krémové alebo biele škvrny a kresby. Škvrny boli buď drobné, roztrúsené, alebo naopak pomerne veľké, nepravidelné, zaberajúce skoro celú listovú čepeľ a prechádzali cez žilnatinu. Kresby pripomínali mozaiku alebo jemné chlorotické prúžky. Stromy boli infikované už v lete minulého roka, pretože príznaky sa objavovali na jar, v apríli až máji. Neskôr, v priebehu leta začnú pletivá hnednúť, listy nekrotizovať a predčasne opadávať.
Rastlinné vírusy sú ultramikroskopické častice s veľmi jednoduchou stavbou, bez vlastnej látkovej premeny – na ďalšie prežitie a rozmnožovanie potrebujú hostiteľskú rastlinnú bunku. V nej spôsobujú poruchy metabolizmu, ktoré sprevádzajú zmeny tvaru jednotlivých orgánov alebo rôzne farebné zmeny, ktoré sú na listoch dobre viditeľné.
Vírus mozaiky jabloní je najprv v latentnej podobe. V stromoch sa prenáša miazgou. Jeho koncentrácia sa po rozmnožení zvyšuje a vírus sa prejaví na listoch typickou krémovou až žltou kresbou.
Virózy sú na rozdiel od iných chorôb spôsobených biotickými alebo abiotickými činiteľmi neliečiteľné. Drevina napadnutá vírusmi je chorá po celý život. Závisí len od kmeňa vírusu, ako rýchlo a s akým účinkom ochorenie vyvolá. Väčšinou ide o spomalenie vegetatívneho rastu (približne o 20 %). Napadnuté dreviny nemožno ozdraviť orezávaním konárov, chemickými postrekmi ani zvýšeným hnojením. Ochrana spočíva jedine v prevencii, v dodržiavaní zákonných fytosanitárnych opatrení a v zvládnutí prípravy bezvírusového rozmnožovateľského materiálu. Preto z hľadiska šírenia vírusových chorôb predstavujú trvalé riziko neregistrované škôlky a množitelia.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *